Algemene leveringsvoorwaarden Tracefy B.V.

Ingeschreven bij de KvK te ’s-Gravenhage onder nummer 66322642 met BTW nummer NL856494045B01
1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Producten en/of Diensten geleverd door Tracefy B.V. (“Tracefy”) aan de Klant, alsmede op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

1.2 Bij strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de overeenkomst en/of opdrachtbevestiging van Tracefy, prevaleert de overeenkomst en/of opdrachtbevestiging.

1.3 Deze Algemene Voorwaarden hebben geen betrekking op Producten en/of Diensten die niet door Tracefy, maar door een derde partij, zoals bijvoorbeeld een wederverkoper, worden aangeboden en geleverd, in welk geval de (koop)overeenkomst met laatstgenoemde en niet met Tracefy wordt aangegaan.

1.4 De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Klant worden hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen.

2. Identiteit

Tracefy B.V.
Treubstraat 27
2288 EH Rijswijk
KvK-nummer: 66322642
Btw-identificatienummer: NL856494045B01
Website: www.tracefy.com 

3. Definities

lgemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, met inbegrip van eventuele bijlagen.

Consument: de Klant, zijnde een natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Diensten: de door Tracefy op enig moment via de website, app, of op andere wijze aangeboden connectiviteits- en opsporingsdiensten, het verrichten van installatiewerkzaamheden, als ook het verlenen van andere diensten, alsmede (voor onder andere bedrijven) het ontwikkelen van een white label app, het verrichten van fleet management diensten app en webportal, en andere diensten.

Eindgebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de Producten

en/of Diensten van Tracefy.

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Tracefy een rechtsverhouding aangaat.

Product: het door Tracefy aan de Klant geleverde of te leveren fysieke product, waaronder begrepen de hardware / GPS Tracker voorzien van (onder andere) verschillende (locatie) sensoren.

Ongeoorloofd Gebruik: hieronder wordt begrepen o.a. het gebruik van Producten op

onoordeelkundige of onjuiste wijze; het omzeilen of verwijderen van technische beveiligingen of gebruiksbeperkingen van de Producten en/of Diensten; het gebruik van onderdelen of andere producten die niet geschikt zijn voor het vermogen van de Producten; het opladen (of pogingen daartoe) van daartoe ongeschikte of defecte voertuigen of andere zaken; het gebruik van een Product of andere zaak anders dan vermeld in de (veiligheids)instructies van Tracefy, de (veiligheids)instructies of de toepasselijke wettelijke (veiligheids- en andere) voorschriften; alsmede ieder schadetoebrengend handelen of nalaten van de Klant of de Eindgebruiker, waaronder begrepen doch niet beperkt tot het kopiëren, wijzigen, samenvoegen, aanvullen, reverse-engineeren, reverse assembleren, decompileren, demonteren van of op ongeoorloofde wijze (zich) toegang verschaffen tot de Producten, of deze op zodanige wijze gebruiken dat de prestaties van de Producten en/of andere door Tracefy gebruikte systemen verslechteren, worden verstoord of op

ongeautoriseerde wijze toegankelijk worden of zijn.

4. Toepasselijkheid

4.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, afspraken, overeenkomsten, leveringen en andere activiteiten die door of namens Tracefy worden uitgevoerd.

4.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten waarvan Tracefy derden inschakelt voor de uitvoering daarvan.

5: Aanbieding en acceptatie

5.1 Alle aanbiedingen van Tracefy zijn vrijblijvend, en kunnen te allen tijde door Tracefy worden herroepen vóór het totstandkomen van de overeenkomst.

5.2 Alle aanbiedingen verliezen hun geldigheid 14 dagen na bekendmaking aan de Klant, tenzij anders aangegeven. Tracefy is slechts aan een offerte verbonden indien de aanvaarding hiervan door de Klant schriftelijk (per brief of e-mail bericht) binnen 14 dagen wordt bevestigd. Indien de aanvaarding na 14 dagen plaats vindt, heeft Tracefy het recht de uitvoeringstermijn of bedragen aan te passen. De prijzen in de genoemde aanbiedingen (en offertes) zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.

5.3 Alle specificaties door Tracefy verstrekt in termen van aantallen, mogelijkheden en prijzen zijn met grote zorgvuldigheid voorbereid. Tracefy kan eventuele afwijkingen niet uitsluiten en geeft terzake dan ook geen garantie.
5.4 Mondelinge toezeggingen of – afspraken door haar medewerkers binden Tracefy niet. Tracefy is ook niet gebonden aan offertes die een kennelijke fout bevatten, zoals een onjuiste prijs of een andere onjuiste beschrijving.

6: Aanvang van de overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat de Klant de offerte van Tracefy heeft bevestigd of wanneer er een eerste bestelling is geplaatst. Bij consumenten is dit vanaf het moment dat het abonnement in de Tracefy app wordt geactiveerd. Bij offertes dient akkoord binnen 14 dagen nadat het aanbod is gedaan te geschieden. Mocht deze termijn worden overschreden, dan is Tracefy gerechtigd bedragen of uitvoeringstermijn aan te passen.

7. Levering

7.1. Producten worden Ex Works geleverd, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak. Verzending, vervoer, export en import van producten geschiedt steeds voor rekening en risico van Klant, tenzij anders overeengekomen. Tracefy is slechts gehouden een (transport)verzekering af te sluiten indien en voor zover Tracefy zich daar schriftelijk toe heeft verbonden.
7.2. De leveringsdata, leveringstermijnen en leveringstijden opgegeven of bevestigd door Tracefy gelden slechts bij benadering en gelden nimmer als fatale termijn. Tracefy is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan door een levering die binnen een redelijke termijn voor of na de opgegeven leveringsdatum plaatsvindt. In alle gevallen waarin een uitdrukkelijke termijn is overeengekomen, kan eerst sprake zijn van verzuim aan de zijde van Tracefy, indien Tracefy schriftelijk door Klant in gebreke is gesteld waarbij haar voldoende gelegenheid wordt geboden alsnog te presteren.

7.3. De Klant zal alle medewerking verlenen aan Tracefy welke redelijkerwijze van haar verwacht kan worden bij/ten behoeve van het leveren van de producten en/of diensten. Indien voor of na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat de levering van de dienst of product niet of niet geheel mogelijk is, dan is Tracefy gerechtigd om aanvullende voorwaarden te stellen waaraan de Klant dient te voldoen voordat Tracefy gehouden is om de Dienst of Product te leveren. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan dan kan de Klant geen aanspraak maken op levering van de Dienst of Product, in welk geval Tracefy niet gehouden is enige schade te vergoeden.

7.4 De Klant dient Tracefy schriftelijk te informeren indien er geen levering heeft plaatsgevonden en dient Tracefy een termijn van dertig (30) dagen te verlenen om alsnog te leveren.
7.5. Indien Tracefy niet levert binnen een uitdrukkelijke termijn, zal de Klant als enig en uitsluitend rechtsmiddel de overeenkomst kunnen ontbinden voor het gedeelte dat ziet op de niet-geleverde Dienst of Product. Vorderingen tot schadevergoeding wegens niet-nakoming van verplichtingen door Tracefy of door vertraging zijn uitgesloten.
7.6. Indien de Klant de bestelde Producten niet in ontvangst neemt, kan Tracefy de Producten op kosten van de Klant in consignatie leveren.
7.7 Indien de productie van Tracefy door een of andere oorzaak beperkt is, heeft Tracefy het recht om de beschikbare productie en Producten geheel naar eigen goeddunken onder zijn Klanten te verdelen, en dit kan ertoe leiden dat aan Klant minder Producten worden geleverd dan overeengekomen.
7.8. Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de vereiste overheidsvergunningen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uitvoer-, invoer licenties of -vrijstellingen die van toepassing zijn op de levering van de Producten en Diensten.

8. Extra werkzaamheden

8.1 Tracefy werkt op basis van een vast vooraf overeengekomen honorarium of prijsafspraak. Wijzigingen aan het projectvoorstel of offerte op verzoek van de Klant en na vaststelling van de prijs kunnen tot gevolg hebben dat Tracefy de prijs aanpast. Tracefy behoudt zich te allen tijde het recht om wijzigingen en/of correcties al dan niet door te voeren. 

8.2: Tracefy heeft het recht extra aanvullingen, hardware,  testen, besprekingen en/of uitvoeringen die plaatsvinden op verzoek van de opdrachtgever, in rekening te brengen.

9. Uitvoering

9.1 Tracefy zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Tracefy kan niet garanderen dat door Klant gewenste resultaat bereikt zal worden. Tracefy geeft geen enkele garantie op haar producten en (of) diensten (dus ook geen garantie op eventuele defecten aan het e-bike systeem die mogelijk ontstaan kunnen zijn door de GPS Tracker en andere hardware van Tracefy).

9.2 Tracefy heeft het recht bepaalde diensten uit te besteden aan externe partijen.

9.3 Klant is verplicht alle gegevens tijdig aan Tracefy te overleggen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. De noodzakelijkheid van gegevens komt tot uitdrukking in een verzoek van Tracefy aan Klant om deze gegevens te verstrekken danwel vanwege de aard van de gegevens waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte gegevens. In geval Klant niet tijdig over de vereiste gegevens kan beschikken behoudt Tracefy zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of permanent te beëindigen. Vertraging veroorzaakt door niet tijdige levering van gegevens door Klant brengt kosten met zich mee die volgens de gebruikelijke tarieven van Tracefy aan Klant gefactureerd zullen worden.

9.4 Klant verzekert zich ervan dat het materiaal wat openbaar wordt gemaakt niet in strijd is met de Nederlandse wet- en regelgeving en de Nederlandse Reclamecode en geen inbreuk maakt op rechten van derden. De door Klant verstrekte gegevens, teksten en afbeeldingen dienen intellectuele eigendomsrechten te respecteren. Tracefy kan de overeenkomst weigeren danwel beëindigen wanneer het materiaal volgens Tracefy niet voldoet aan deze eisen.

9.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Tracefy de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en de daarbij behorende facturen heeft betaald.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle geleverde of te leveren producten blijven het eigendom van Tracefy totdat alle vorderingen die Tracefy op Klant heeft (inclusief eventuele (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald.

10.2 De Klant is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de Producten, anders dan

overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de Producten, te verkopen,

af te leveren of anderszins te vervreemden of te bezwaren met zekerheidsrechten.

10.3 Tracefy is gerechtigd de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn

afgeleverd en nog bij de Klant aanwezig zijn, terug te nemen indien de Klant niet voor tijdige

betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan

verkeren. De Klant zal Tracefy te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn

Producten ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van Tracefy.

11. Non-conformiteit

11.1 De Klant, niet zijnde de Consument, is verplicht om een geleverd Product bij ontvangst

onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat een geleverd Product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de Klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan Tracefy) deze gebreken onmiddellijk, in ieder geval niet later dan 48 uur na ontvangst, te melden via support@tracefy.com op straffe van verval van de aanspraak op non-conformiteit en bijbehorende rechten.

11.2 Terugzending van het Product dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief

accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend, en aan het terzake

door Tracefy aan de Klant opgegeven adres.

11.3 Ingebruikneming of -geving, beschadiging en/of doorverkoop van het Product resulteert in het

verval van de aanspraak op non-conformiteit en bijbehorende rechten.
11.4 Indien de klacht van de Klant door Tracefy gegrond wordt bevonden, zal Tracefy naar haar keuze, met uitsluiting van enig recht van Klant, of de geleverde zaken kosteloos vervangen, of kosteloos repareren of Klant (een gedeelte van) de betaalde aankoopsom terugbetalen.

11.5 Tracefy is niet aansprakelijk op grond van non-conformiteit in elk geval indien in de redelijke opinie van Tracefy:

a. de Klant jegens Tracefy in gebreke is,

b. de Klant het Product zelf heeft geïnstalleerd, gerepareerd en/of bewerkt of door derden

heeft laten installeren, repareren en/of bewerken,

c. het Product aan abnormale omstandigheden is blootgesteld of anderszins onzorgvuldig

is behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Tracefy en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking is behandeld, of

d. de ondeugdelijkheid van het Product geheel of gedeeltelijk het gevolg is van (nieuwe)

voorschriften die de overheid heeft gesteld ten aanzien van de aard of de kwaliteit van

de toegepaste materialen.

11.6 Het voorgaande geldt uitsluitend voor Producten die door de Klant rechtstreeks bij Tracefy (en derhalve niet bij derden, zoals wederverkopers) zijn aangekocht.

12. Producten en Diensten

12.1 De Klant dient op zorgvuldige wijze en als een goed huisvader met de Producten en Diensten om te gaan, deze conform de veiligheidsinstructies of andere instructies gegeven

door Tracefy te gebruiken en zich te onthouden van enig ongeoorloofd gebruik daarvan.

12.2 De Klant en/of Eindgebruiker dient ervoor zorg te dragen dat door hem gebruikte

randapparatuur (waaronder begrepen mobiele telefoons en computers) en verbindingen

voldoende beveiligd zijn bij het gebruik van de Producten en Diensten, bijvoorbeeld tegen

virussen en tegen onbevoegd gebruik door derden.

12.3 Indien de Diensten functioneren met behulp van noodzakelijke (al dan niet publieke)

communicatie-infrastructuur, netwerken, software, waaronder maar niet beperkt tot (mobiele)

internetverbindingen, geeft Tracefy geen enkele garantie en is Tracefy niet aansprakelijk voor

schade als gevolg van defecten en/of storingen in de communicatie-infrastructuur.

13. Abonnementen

13.1 Bij de koop of wederverkoop van een GPS Tracker, is de Klant verplicht een Abonnement af te (laten) sluiten.

13.1.2 Bij de koop van de Tracefy Solo LoRa tracker, is de Klant verplicht een Abonnement af te sluiten voor drie jaar. Na drie jaar eindigt het abonnement en dient de tracker vervangen te worden i.v.m. de interne batterij die 3 jaar meegaat.

13.1.3 Bij diefstal of bij opzegging van de diensten geeft Tracefy geen restitutie op de nog openstaande periode.

13.2 Tracefy is gerechtigd om het Abonnement per direct te beëindigen:
a. als de automatische incasso meermalen niet succesvol uitgevoerd kan worden of in geval van niet-nakoming van enige betalingsverplichting; of
b. in het geval van faillissement, surséance van betaling, schuldsanering of ondercuratelestelling van de Klant; of
c. indien de Klant of de Eindgebruiker schade heeft veroorzaakt aan een GPS Tracker of Solo LoRa tracker.

d. Het abonnement dient binnen 1 maand na aanschaf van de GPS tracker of Solo LoRa tracker  te worden geactiveerd. Als het abonnement na deze periode is afgesloten, dan is Tracefy niet verplicht om de fiets op te sporen.

13.3 Bij de Tracefy Solo LoRa tracker geeft het abonnement gedurende de looptijd recht op eenmalig gebruik van de opsporingsmodus en opsporingsdienst. Hierna dient de tracker vervangen te worden en abonnement opnieuw te worden afgesloten. Dit komt omdat de interne batterij na 1 actie is verbruikt en een nieuwe opsporingsactie niet gegarandeerd kan worden.

14. Wijziging

14.1 Mocht tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijken dat het , omwille van de kwaliteit van het resultaat, noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

14.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, bestaat de mogelijkheid dat de uitvoeringstermijn hierdoor wordt verlengd waardoor het project vertraging oploopt. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

14.3 Indien de wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, is Opdrachtnemer gerechtigd de kosten hiervan bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

14.4 Een wijziging of aanvulling van de overeenkomst kan leiden tot aanpassing van het vooraf overeengekomen honorarium. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever in kennis stellen over de effecten op dit honorarium in het geval de wijzigingen worden doorgevoerd.

15. Prijzen

15.1 Alle prijzen en kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

15.2 Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt dan berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Tracefy, geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

15.3 Bij opdrachten die meer dan drie maanden lopen zullen de verrichte werkzaamheden of geleverde diensten maandelijks in rekening worden gebracht, tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen.

15.4 Prijzen zijn onder meer gebaseerd op ten tijde van de opgave of totstandkoming van de overeenkomst of offerte geldende factoren, waaronder lonen, sociale en fiscale lasten, heffingen, assurantiepremies etc. Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst veranderingen van de relevante prijsbepalende factoren (zoals grondstoffen, hulpstoffen, lonen, andere sociale kosten, kosten voor energie en transport, belastingen, wisselkoersschommelingen in valuta) optreden, is Tracefy gerechtigd de prijzen (eenzijdig) te verhogen.

15.5 Bij opdrachten waarbij overeengekomen is dat Klant via een abonnement of licentie gebruik maakt van een Product of Dienst van Tracefy zal het gebruik hiervan maandelijks in rekening worden gebracht, tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen.

16. Geheimhouding

16.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, concepten, formats of ideeën die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen,
onverschillig of deze van schriftelijke of mondelinge aard is en van wie ook afkomstig. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Concepten, formats en ideeën worden te allen tijde als vertrouwelijk aangemerkt.

16.2 Opdrachtnemer kan de naam en eventuele logo van Opdrachtgever als referentie opgeven en op deze manier openbaar maken.

16.3 De (persoons-)gegevens die via de site van Opdrachtnemer aan Opdrachtnemer worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

16.4 Opdrachtgever geeft bij deze toestemming aan Opdrachtnemer zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van Opdrachtnemer welke benodigd is voor haar administratie. Deze persoonsregistratie bevat zowel account- als verkeersgegevens en is slechts toegankelijk voor Opdrachtnemer en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij Opdrachtnemer hiertoe volgens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

17. Exclusiviteit

17.1 Klant zal voor de uitvoering van de overeenkomst geen gebruik maken van andere partijen. Tracefy krijgt aldus bij het aangaan van de overeenkomst het alleenrecht om de overeenkomst uit te voeren.

18. Intellectuele eigendomsrechten en gegevens

18.1 Klant stemt ermee in dat alle intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van het auteursrecht, merkrechten, databankrechten en octrooirechten) zoals vervat in de Producten en/of Diensten eigendom blijven van Tracefy en/of haar licentiegevers. In het kader van de levering van de Producten en/of Diensten mag Tracefy producten, materialen en methodieken die door de Klant verstrekte gegevens of daarvan

afgeleide informatie bevatten, gebruiken of ontwikkelen, welke vervolgens gaan behoren tot de

eigendomsrechten van Tracefy. De Klant dient zich te onthouden van het schenden van de intellectuele eigendoms- en overige rechten van Tracefy.
18.2 Alle door Tracefy verstrekte gegevens, zoals (digitale) rapporten, concepten, data, checklisten, adviezen, formats, ontwerpen, schetsen, software, applicaties etc., alsmede alle gegevens die zijn gegenereerd in het kader van de door Tracefy verleende Diensten en /of geleverde Producten (waaronder alle in en met de GPS Trackers en software abonnementen gegenereerde gegevens (zoals anonieme rit data)) zijn en blijven eigendom van Tracefy.

18.3 De klant verplicht zich om de gegevens van Tracefy en de aan Tracefy toebehorende intellectuele eigendomsrechten op geen enkele wijze te wijzigen, te verwijderen, dan wel, in gewijzigde noch in ongewijzigde vorm, in exploitatie te nemen, toe te passen en/of op enige andere wijze te gebruiken dan voor enig ander doel zoals in de overeenkomst omschreven.

18.4 Tracefy behoudt het recht de, uit haar verrichte werkzaamheden/Diensten en Producten, verkregen kennis en gegevens voor andere (commerciële) doeleinden te gebruiken, indien hierbij geen vertrouwelijke informatie van Klant ter kennis van derden wordt gebracht.

18.5 Klant vrijwaart Tracefy voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de aan Tracefy door of zijdens Klant verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens.
18.6 De Klant zal niet zelf en zal derden niet toestaan of helpen om:

a. de door of namens Tracefy ter beschikking gestelde broncode en/of programmatuur en/of software, het ontwerp van het Product of de samenstelling van enig (onderdeel van een) Product of de documentatie, op enige wijze na te maken of proberen na te maken, te wijzigen, te verveelvoudigen, te onderwerpen aan reverse engineering, te deassembleren en/of te decompileren, tenzij dit wettelijk is toegestaan, of

b. een kopie, een aanpassing, een vertaling en/of een soortgelijk en/of afgeleid werk te maken als hetgeen is geïntegreerd in enig Product of documentatie voor welk doel dan ook, tenzij Tracefy hier voorafgaande schriftelijke toestemming voor heeft gegeven, of

c. Het Product in (onder)delen te verdelen bestemd om ter beschikking te stellen of over te dragen aan derde(n).

18.7 Na het eindigen van de overeenkomst om welke reden dan ook zal Klant op eerste verzoek van Tracefy alle gegevens van Tracefy terstond aan Tracefy retourneren dan wel vernietigen. Het is Klant niet toegestaan kopieën van gegevens te maken en/of achter te houden.

18.8 Artikel 18 blijft van kracht na beëindiging (door opzegging dan wel ontbinding) van de overeenkomst.   

19: Privacy

19.1. Bij het aanbieden van Producten en Diensten verwerkt Tracefy bepaalde gegevens van de Klant en/of de Eindgebruiker, waaronder persoonsgegevens. Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt Tracefy zich aan de geldende regelgeving, waaronder de AVG. De manier waarop Tracefy omgaat met persoonsgegevens van de Klant en/of de Eindgebruiker is beschreven in de privacy policy, te vinden op de website van Tracefy.

19.2. Bij het gebruikmaken van de Producten en/of Diensten van Tracefy houdt de Klant zich aan de geldende regelgeving, waaronder de AVG. Tracefy kan op grond van de AVG in het kader van de uitvoering van een overeenkomst door Klant c.q. Eindgebruiker verstrekte persoonsgegevens aan derden verstrekken. Indien de Klant zelf ook de verwerkingsverantwoordelijke is van deze persoonsgegevens dan is de Klant gehouden om de betrokkene hierover te informeren.

20: Contractduur en opzegging

20.1 Een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen (zoals in de overeenkomst of anders vermeld in de opdrachtbevestiging).

20.2 Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.

20.3 Tracefy kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de Klant – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de Klant faillissement wordt aangevraagd of indien haar onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, indien de Klant het vrije beheer over haar vermogen verliest om welke reden dan ook of op grond van een dringende reden inhoudende omstandigheden van zodanige aard dat van Tracefy redelijkerwijs instandlating van de overeenkomst niet gevergd kan worden. Tracefy zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

20.4 Indien de Klant, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, om wat voor reden dan ook, zal, indien Tracefy met deze ontbinding instemt, de Klant gehouden zijn 75% van de orderprijs (excl. BTW) als annuleringskosten te betalen aan Tracefy, onverminderd het recht van Tracefy op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

21. Betaling / facturering

21.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Tracefy aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, zonder enige korting of inhouding. Klant is niet gerechtigd tot verrekening, compensatie of opschorting. De op de bank-/giroafschriften van Tracefy aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.


21.2 Connectiviteit en beheer overeenkomsten alsmede andere abonnementen worden vooraf volgens afspraak per maand of per jaar gefactureerd.

21.3 Onderhoudscontracten en licenties worden vooraf, per maand of jaar gefactureerd.

21.4 Na het verstrijken van de fatale betalingstermijn van 14 dagen na de factuurdatum is Klant zonder dat verdere sommatie nodig is in verzuim; de Klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

21.5 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling zullen de vorderingen van Tracefy en de verplichtingen van Klant jegens Tracefy onmiddellijk opeisbaar zijn.

21.6 Indien niet binnen 5 dagen na dagtekening van de factuur een schriftelijk protest is ingediend, zal het op de factuur gespecificeerde bedrag zijn goedgekeurd door de Klant.

21.7 Is de Klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte voor rekening van Klant. Tracefy is gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ten bedrage van 15% van het uitstaande bedrag, met een minimum van € 250 exclusief BTW, onverminderd haar recht om van Klant de volledige incassokosten te vorderen.

21.8 De Klant doet afstand van zijn bevoegdheid tot opschorting (waaronder ook wordt verstaan het uitoefenen van enig retentierecht). De Klant is niet gerechtigd om betalingen in te houden of te verlagen of om bestaande en/of toekomstige vorderingen te verrekenen met enige openstaande bedragen die zijn verschuldigd aan Tracefy.

22. Aansprakelijkheid

22.1. De aansprakelijkheid van Tracefy voor indirecte schade (waaronder begrepen

gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door

bedrijfsstagnatie, reputatieschade, schade van derden, aantasting of verlies van data, zaken, materialen of software van derden) is in alle gevallen uitdrukkelijk uitgesloten.

22.2 Tracefy is nimmer aansprakelijk voor schade geleden door Klant ontstaan door: a) fouten in door Tracefy verstrekte Diensten, werkzaamheden, adviezen, materialen, geautomatiseerde bestanden; b) gebrekkige producten van Tracefy; c) het niet meer en/of niet tijdig beschikbaar zijn zijdens Klant van de door haar te verstrekken gegevens en haar rapportages en data;

d) door of zijdens Klant verstrekte foto’s, teksten, afbeeldingen of andere gegevens c.q. onrechtmatig gebruik daarvan door Klant; e) storingen in de elektronische dienstverleningen van Tracefy en van derden,
zoals providers, netwerkexploitanten of andere telecommunicatienetten en een tekortkoming in de nakoming bij de toeleveranciers van Tracefy; f) een gebrekkige en/of langzame en/of niet werkende en/of
technisch gebrekkige internetverbinding van Klant; g) schending door Klant van haar in de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden genoemde verplichtingen, garanties of verklaringen.

22.3 Behoudens het bepaalde in het vorige lid is in geval Tracefy gehouden is tot vergoeding van directe schade deze vergoeding te allen tijde beperkt tot een bedrag van € 1.000 (duizend EURO) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen wordt aangemerkt als één gebeurtenis.

22.4  Alle eventuele aanspraken door de Klant tot vergoeding van schade dienen uiterlijk binnen 10 werkdagen na de dag waarop de Klant de schade of tekortkoming heeft geconstateerd of

redelijkerwijs kon constateren, via e-mail aan support@tracefy.com te worden gemeld, zulks op straffe van verval van deze aanspraken.21.5 Verstrekt advies door Tracefy wordt naar beste kennis van zaken gegeven. Iedere aansprakelijkheid voor gegeven adviezen van Tracefy is uitdrukkelijk uitgesloten. Verstrekt advies ontheft Klant nimmer van de verplichting eigen onderzoek te verrichten naar de geschiktheid van de te leveren zaken, en/of te verrichten diensten voor het beoogde doel.

22.5 Tracefy is nimmer aansprakelijk voor schadetoebrengend handelen of nalaten van de Klant of de Eindgebruiker, waaronder begrepen het wijzigen van of aan (laten) brengen van wijzigingen in de door Tracefy ontwikkelde software of geleverde hardware.
22.6 Tracefy is nimmer aansprakelijk voor schade die, of die mede, is veroorzaakt door Ongeoorloofd Gebruik door of namens de Klant of de Eindgebruiker of voor schade die mede is veroorzaakt omdat de Klant niet voldoet aan de geldende veiligheidsinstructies, of aan enig ander voorschrift voor de Producten.
22.7 Wanneer Klant met Tracefy een overeenkomst aangaat en Klant de Producten en/of Diensten op welke wijze dan ook beschikbaar maakt voor derden, inclusief Eindgebruikers, vrijwaart de Klant Tracefy op eerste verzoek daartoe van enige aansprakelijkheid voor schade, aanspraken en vorderingen voortvloeiend uit de relatie tussen Klant en een derde partij, inclusief een Eindgebruiker.
22.8 Tracefy is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit enig handelen of nalaten van de Klant in strijd met (een) bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden. De Klant is jegens Tracefy aansprakelijk voor schade als gevolg van handelen en/of nalaten in strijd met wettelijke en/of contractuele bepalingen, inclusief deze Algemene Voorwaarden.
22.9 Voor zover wettelijk mogelijk, is Tracefy niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden toegebrachte schade aan de Klant of aan derden. De aansprakelijkheidsbeperking in dit artikel geldt mede ten aanzien van derden die Tracefy ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt, alsmede ten aanzien van personen voor wie Tracefy aansprakelijk is.
22.10 De in dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Tracefy. Tracefy is echter niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel en door Tracefy ingeschakelde derden.
22.11 Artikel 22 blijft van kracht na beëindiging (door opzegging dan wel ontbinding) van de overeenkomst.   

22.12 Als Klant of eindgebruiker een abonnement op opsporing heeft zoeken wij maximaal 48 uur na melding diefstal. Wij geven geen enkele garantie dat we de fiets terugvinden. Na 48 uur stoppen wij met zoeken.

23. Overmacht

23.1 Tracefy is niet aansprakelijk in geval van overmacht, en is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting in geval van overmacht.  Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Tracefy geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Tracefy niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: vertraging bij of wanprestatie van leveranciers en/of andere door Tracefy ingeschakelde derden, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van fabrikanten alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, en storingen van hulp- of transportmiddelen, dan wel iedere andere omstandigheid die de prestatie of uitvoering van de overeenkomst verhindert.

23.2 In geval van overmacht is Tracefy gerechtigd de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden dan wel haar werkzaamheden op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding jegens Klant of Eindgebruiker te zijn gehouden.

23.3 Indien Tracefy bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

24. Overdracht, wijzigingen en aanvullingen van de overeenkomst

24.1 Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit de overeenkomst over te dragen zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij. Wijzigingen en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig indien tussen partijen schriftelijk overeengekomen.
24.2 Voor zover wettelijk toegestaan, is Tracefy te allen tijde gerechtigd om de

inhoud van de Diensten, de tarieven alsmede deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te

wijzigen. Wijzigingen treden in werking op de datum van publicatie daarvan op de website of de

portal, tenzij anders aangegeven, en doen de tot dan toe geldende Algemene Voorwaarden

en/of tarieven vervallen. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden gelden ook ten aanzien van

lopende overeenkomsten. Enkel indien de Klant volgens dwingendrechtelijke bepalingen hiertoe gerechtigd is, kan de Klant de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzeggingstermijn van 30 dagen, indien hij een voor hem geldende wijziging niet wil accepteren, tenzij de wijziging slechts een geringe wijziging in de Algemene Voorwaarden betreft.

25. Opschorting

25.1. Voor zover wettelijk toegestaan, is Tracefy te allen tijde gerechtigd haar verplichting ten aanzien van het Product en/of Diensten op te schorten danwel te onderbreken, indien de Klant haar verplichtingen niet nakomt. Eventuele hervatting van de nakoming door Tracefy zal pas plaatsvinden nadat Klant haar verplichtingen in het geheel is nagekomen, inclusief voldoening van door Tracefy gemaakte extra kosten.

25.2. Opschorting of stopzetting van de dienstverlening en/of het onbruikbaar maken van een

Product ontslaat de Klant niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en)

aan Tracefy.
25.3. In het geval Tracefy gebruik maakt van haar opschortingsrecht, ontstaat er geen recht op schadevergoeding of restitutie voor Klant.

25.4. Voor zover wettelijk mogelijk en tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, is enig recht tot opschorting en/of verrekening en/of enig retentierecht door de Klant uitgesloten.

26. Ontwikkeling van programmatuur en applicaties

26.1 Indien niet reeds bij het aangaan van de overeenkomst specificaties of een ontwerp van de te ontwikkelen programmatuur en applicaties aan Tracefy ter hand zijn gesteld, zullen partijen in overleg schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Tracefy zal de ontwikkeling van de programmatuur met zorg uitvoeren op basis van de door Klant te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvoor Klant instaat. Indien partijen het gebruik van een ontwikkelingsmethode zijn overeengekomen die zich er door kenmerkt dat het ontwerpen en/of het ontwikkelen van onderdelen van de programmatuur onderworpen is aan een nadere, tijdens de uitvoering van de overeenkomst te bepalen prioriteitstelling, zal deze prioriteitstelling steeds in overleg tussen partijen tot stand komen.

26.2 Tracefy is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties of ontwerpen te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Klant de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

26.3 Klant heeft slechts het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn eigen bedrijf of organisatie. Slechts indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur gemaakte technische documentatie aan Klant ter beschikking worden gesteld, in welk geval Klant gerechtigd zal zijn in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen. Indien Tracefy in rechte gehouden wordt de broncode en/of de technische documentatie aan Klant ter beschikking te stellen, kan Tracefy daarvoor een redelijke vergoeding verlangen.

26.4 Het gebruiksrecht van applicaties en programmatuur is niet overdraagbaar. Het is Klant niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, een derde al dan niet op afstand toegang te geven tot de programmatuur of de programmatuur bij een derde ter hosting onder te brengen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Klant gebruikt. Klant zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen  van fouten. Klant zal de programmatuur niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden (‘time-sharing’). De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aanKlant ter beschikking gesteld, ook niet indien Klant bereid is voor deze

terbeschikkingstelling een financiële vergoeding te voldoen. Klant erkent dat de broncode een vertrouwelijk karakter heeft en dat deze bedrijfsgeheimen van Tracefy bevat.

26.5 Tracefy is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolkomenheden in de beveiliging van de gegevens die worden opgeslagen.

27. Hardware

27.1 Tracefy  levert de hardware, advies en bijbehorende specificaties die Klant in staat stelt haar voertuigen geschikt te maken voor inbouwen van de hardware tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

27.2 Klant zal op de productie- locatie zelf de hardware monteren en gebruiksklaar maken voor toepassing in het voertuig.

27.3 Garantie. Tracefy geeft voor één jaar na factuurdatum van de hardware garantie op hardware.

Klant krijgt bij een niet werkende hardware module binnen een jaar na factuurdatum van de module een nieuw exemplaar toegestuurd. Tracefy zal binnen vier werken na schriftelijke melding defect vervangende hardware aan Klant leveren. Klant zorgt zelf voor het vervangen van de module en is verplicht de niet werkende module binnen vier weken na ontvangst vervangende module terug te sturen naar Tracefy.

27.4 Tracefy geeft geen garantie op een 100% nauwkeurigheid van de hardware;  er kan altijd een afwijking in ontstaan door storingsfactoren.

27.5 De Tracefy Solo LoRa tracker mag niet worden doorverkocht. Bij verkoop van het voertuig dient de hardware altijd vervangen of gedeactiveerd te worden. Dit is in verband met de garantie en Kiwa certificering.

27.6 Tracefy hardware dient altijd volgens de inbouw instructies van Tracefy te worden gemonteerd. Tracefy is niet verantwoordelijk voor de gevolgen als deze instructies niet nauwkeurig worden opgevolgd.

28. Toepasselijk recht

28.1 Op alle overeenkomst en Algemene Voorwaarden is  Nederlands recht van toepassing.

28.2 Eventuele geschillen die daarmee verband houden en/of daaruit voortvloeien dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

29: Vindplaats van deze Algemene Voorwaarden

29.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens te vinden en te downloaden via de website van Tracefy B.V. : https://tracefy.com/nl/algemene-voorwaarden/

Versie

Last updated and effective as of 03-2024 

nl_NL