Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, verzia 1, 9. mája 2018
Vitajte na našej webovej stránke! Je dobré, že čítate naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov, pretože to znamená, že považujete súkromie za rovnako dôležité ako my. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sme starostlivo zostavili tak, aby vám bolo jasné, čo sa deje s vašimi údajmi, keď navštívite naše webové stránky.

Kto sme?

Cortek s.r.o.
Jána Náhlika 2620/14
905 01 Senica

Sme registrovaní v obchodnej komore pod číslom 66322642 Môžete nám zavolať na: Môžete nám zavolať na číslo +31 (0) 10 3073199 alebo poslať e-mail na adresu: info@tracefy.com

Tracefy je mladá holandská spoločnosť, ktorá ponúka špecializované riešenia internetu vecí pre bicykle. Vyvinuli sme sledovacie zariadenie GPS, ktoré sa v kombinácii s vlastným softvérom dá použiť ako ochrana proti krádeži pre majiteľov bicyklov alebo ako riešenie správy vozového parku pre organizácie s veľkým vozovým parkom dvojkolesových vozidiel.

V rámci našich služieb zhromažďujeme, ukladáme, prenášame alebo inak spracúvame osobné údaje. Na základe platných zákonov o ochrane osobných údajov sme kvalifikovaní ako správca údajov, pokiaľ ide o osobné údaje, ktoré od vás spracúvame.

Právo na súkromie

Ceníme si vaše právo na súkromie a snažíme sa chrániť vaše osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov, a najmä so všeobecným nariadením o ochrane údajov (AVG) z 25. mája 2018. Nižšie vysvetľujeme, ako zhromažďujeme vaše osobné údaje, ako a na aké účely môžeme spracúvať vaše osobné údaje a komu môžu byť vaše osobné údaje odovzdané. Okrem toho tieto zásady ochrany osobných údajov obsahujú dôležité informácie o vašich právach v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov. Preto vám odporúčame, aby ste si pozorne prečítali tieto zásady ochrany osobných údajov. Z času na čas môže byť potrebné zmeniť tieto zásady ochrany osobných údajov. Najnovšia verzia týchto zásad ochrany osobných údajov je k dispozícii na našej webovej stránke www.tracefy.com. Odporúčame vám, aby ste si tieto zásady ochrany osobných údajov pravidelne prezerali. Môžete tiež požiadať, aby sme vám zaslali kópiu najnovšej verzie týchto zásad ochrany osobných údajov. Upozornenie: Používaním našich služieb a našich webových stránok a poskytnutím vašich osobných údajov nám dávate súhlas so spracovaním vašich osobných údajov spôsobom opísaným v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Poznámka: Toto nepredstavuje váš "súhlas" so spracovaním vašich osobných údajov; vaše osobné údaje nespracúvame na základe vášho súhlasu, pokiaľ to nie je výslovne uvedené.

Osobné údaje

V súvislosti s našimi službami zhromažďujeme osobné údaje od našich zákazníkov, návštevníkov našich webových stránok, príjemcov našich informačných bulletinov, žiadostí o informácie a/alebo žiadostí o cenovú ponuku.

Spracovanie osobných údajov

Informácie o vás môžeme zhromažďovať viacerými spôsobmi: priamo od vás, napríklad keď sa prihlásite na odber informačného bulletinu, kontaktujete nás e-mailom alebo telefonicky, alebo prostredníctvom niektorej z našich webových stránok alebo aplikácií.

Od tretích strán, napr. od spoločností, s ktorými spolupracujeme, a to prostredníctvom nahliadnutia do verejných zdrojov / verejných registrov, vlastného prieskumu a kontaktovaním spoločností;

Inak, napríklad keď navštívite niektorú z našich webových stránok, prostredníctvom súborov cookie, odtlačkov prstov (alebo podobných techník).

Zaznamenávanie údajov

Okrem iného od vás zhromažďujeme identifikačné a kontaktné údaje. Robíme to na troch základoch, a to 1) použitie vašich údajov ako nevyhnutné na plnenie zmluvy s vami alebo 2) použitie vašich údajov ako nevyhnutné na ochranu našich oprávnených záujmov alebo záujmov tretej strany a na základe vášho súhlasu. Nižšie uvádzame, ktoré údaje od vás zhromažďujeme, na aké účely tieto údaje používame a aký právny základ používame.

1. znamená, že vaše údaje používame, pretože sú potrebné na plnenie zmluvy s vami;
2. znamená, že vaše údaje používame, pretože je to nevyhnutné na ochranu našich oprávnených záujmov alebo záujmov tretej strany.

Odchod s tretími stranami

Vaše osobné údaje niekedy poskytujeme tretím stranám, napríklad poskytovateľom služieb, s ktorými máme uzatvorenú zmluvu (napr. poskytovateľom IT služieb). Vaše osobné údaje poskytujeme len tretím stranám so sídlom v Európskom hospodárskom priestore (EHP). Pri prenose vašich osobných údajov tretím stranám zabezpečujeme, aby sa v prípade potreby prijali vhodné opatrenia. V prípade potreby napríklad uzavrieme zmluvu so spracovateľom (v ktorej sú stanovené obmedzenia používania vašich osobných údajov a povinnosti týkajúce sa bezpečnosti vašich osobných údajov).

Obdobia skladovania

Vaše osobné údaje sa nebudú uchovávať dlhšie, ako je nevyhnutné na účely, na ktoré boli osobné údaje zhromaždené a spracované. Osobné údaje budeme uchovávať dlhšie iba v prípade, ak nám to ukladá zákon alebo ak je to nevyhnutné na obhajobu našich záujmov na súde (napr. v prípade sporu). Viac informácií o konkrétnych lehotách uchovávania nájdete v nasledujúcej tabuľke.
Osobné údaje Doba skladovania
Údaje na vytvorenie účtu na webovej stránke, prihlásenie sa na odber informačného bulletinu, žiadosť o cenovú ponuku Maximálne 2 roky po ukončení
Údaje za nákup plateného produktu Zákonné obdobie / 7 rokov
Údaje o používateľoch webovej lokality Maximálne 14 mesiacov
Údaje o žiadateľovi Maximálne 4 týždne po ukončení zákroku
Údaje od dodávateľov Maximálne 7 rokov

Bezpečnosť osobných údajov

Prijali sme potrebné administratívne, technické a organizačné opatrenia, aby sme zabezpečili úroveň bezpečnosti primeranú konkrétnym rizikám, ktoré sme identifikovali. Vaše osobné údaje chránime pred zničením, stratou, zmenou, neoprávneným zverejnením alebo prístupom k prenášaným, uchovávaným alebo inak spracúvaným osobným údajom. Okrem toho sa snažíme zabezpečiť, aby vaše osobné údaje boli presné a aktuálne. Preto vás žiadame, aby ste nás informovali o akýchkoľvek zmenách vašich osobných údajov (napríklad o zmene kontaktných údajov).

Práva týkajúce sa osobných údajov

Máte právo (za určitých okolností):
k informáciám a prístupu k vašim údajom;
na zlepšenie osobných údajov;
na vymazanie vašich osobných údajov ("právo byť zabudnutý");
na obmedzenie spracovania;
vzniesť námietku proti spracúvaniu vašich osobných údajov;
získať vaše osobné údaje v štruktúrovanej, prístupnej a strojovo čitateľnej forme a preniesť (alebo dať preniesť) tieto osobné údaje inej zodpovednej strane. Okrem toho máte vždy právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov.

Súbory cookie a doplnky sociálnych médií

Na našich webových stránkach a v mobilných aplikáciách používame súbory cookie, odtlačky prstov (alebo podobné techniky) a pluginy sociálnych médií. Niektoré z nich sú nevyhnutné na fungovanie webových stránok a mobilných aplikácií, iné majú za cieľ poskytnúť vám lepší, rýchlejší a bezpečnejší používateľský zážitok. Súbory cookie sú malé informačné súbory, ktoré sa prostredníctvom prehliadača ukladajú na pevný disk vášho počítača alebo mobilného zariadenia. Na našich webových stránkach a v mobilných aplikáciách používame nasledujúce súbory cookie:
Popis Účel súboru cookie
Nevyhnutné súbory cookie/technické súbory cookie Ide o súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie webových stránok / webových aplikácií / mobilných aplikácií a umožňujú vám používať určité ich časti. Tieto súbory cookie vám napríklad umožňujú prechádzať medzi jednotlivými časťami webových stránok / webových aplikácií / mobilných aplikácií, vypĺňať údaje atď.
Analytické súbory cookie Tieto súbory cookie nám umožňujú rozpoznať návštevníkov našich webových stránok / webových aplikácií / mobilných aplikácií, spočítať počet návštevníkov a určiť spôsob ich navigácie. To nám pomáha zlepšiť navigáciu návštevníkov a zabezpečiť, aby návštevníci rýchlejšie a jednoduchšie našli to, čo potrebujú.
Výkonnostné súbory cookie Na zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci používajú naše webové stránky / webové aplikácie / mobilné aplikácie, používame výkonnostné súbory cookie. Tieto súbory cookie nám pomáhajú pochopiť, ako používatelia pracujú s našimi webovými stránkami / webovými aplikáciami / mobilnými aplikáciami, prečo sa objavujú určité chybové hlásenia, a umožňujú nám testovať nové funkcie. Tieto informácie používame na zlepšenie používateľskej prívetivosti našich webových stránok / webových aplikácií / mobilných aplikácií.
Funkčné súbory cookie Funkčné súbory cookie sú tie súbory cookie, ktoré návštevníkom uľahčujú a spríjemňujú fungovanie našich webových stránok / webových aplikácií / mobilných aplikácií a zabezpečujú personalizovanejší používateľský zážitok. Sú to napríklad súbory cookie, ktoré si pamätajú vaše jazykové preferencie.
Sledovacie/reklamné súbory cookie Naše webové stránky / webové aplikácie / mobilné aplikácie / marketingové e-maily používajú sledovacie súbory cookie na sledovanie štatistík používateľov a zasielanie personalizovaných správ, reklám a propagačných akcií.
Odtlačky prstov Odtlačky prstov si pamätajú nastavenia počítača v kóde. Odtlačky prstov sa používajú napríklad na zapamätanie prihlasovacích mien a hesiel s cieľom efektívneho využívania webových stránok; na analýzu využívania našich webových stránok s cieľom ich zlepšenia; na zhromažďovanie údajov týkajúcich sa vášho správania pri návšteve s cieľom uľahčiť výskum možností ďalšej optimalizácie a komunikácie o našich produktoch a službách; na odhad vašich záujmov na základe vášho zamestnania; a na umožnenie zlepšenia kvality našich produktov a služieb.
Používame aj doplnky sociálnych médií. Tie umožňujú rozpoznať vás na základe vášho profilu v sociálnych médiách a importovať určité údaje (napríklad vaše identifikačné a kontaktné údaje a profilovú fotografiu). Umožňujú tiež používať tlačidlá na zdieľanie v sociálnych médiách (LinkedIn, Twitter, Facebook). Viac informácií o tom nájdete v zásadách ochrany osobných údajov vašich služieb sociálnych médií. Ak sa nechcete pripojiť k svojmu profilu na sociálnej sieti, musíte sa pred použitím našich webových stránok / webových aplikácií / mobilných aplikácií odhlásiť. Niektoré súbory cookie a zásuvné moduly sociálnych médií sú nevyhnutné na fungovanie webových stránok / webových aplikácií / mobilných aplikácií, iné slúžia na to, aby vám poskytli lepší, rýchlejší a bezpečnejší používateľský zážitok.

Správa súborov cookie

Internetový prehliadač môžete nastaviť tak, aby vás upozornil na ukladanie súborov cookie. Ukladanie súborov cookie môžete tiež úplne zablokovať. Potom však možno nebudete môcť využívať všetky funkcie webovej stránky. Upozorňujeme, že ak používate iný počítač, budete musieť znova upraviť nastavenia prehliadača. Viac informácií o úprave nastavení súborov cookie vo vašom prehliadači nájdete na nižšie uvedených odkazoch:

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo sťažnosti týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov alebo nášho spracovania vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať alebo prostredníctvom info@cortek.sk

sk_SK