Všeobecné podmienky spoločnosti Tracefy B.V.

Registrovaná v Obchodnej komore v Haagu pod číslom 66322642 s číslom DPH NL856494045B01
1. Všeobecné

1.1 Tieto všeobecné podmienky sa vzťahujú na produkty a/alebo služby poskytované spoločnosťou Tracefy B.V. ("Tracefy") zákazníkovi, ako aj na všetky ponuky a zmluvy, na ktoré sa tieto všeobecné podmienky vzťahujú.

1.2 V prípade rozporu medzi Všeobecnými obchodnými podmienkami a zmluvou a/alebo potvrdením objednávky od spoločnosti Tracefy má prednosť zmluva a/alebo potvrdenie objednávky.

1.3 Tieto Všeobecné podmienky sa nevzťahujú na Produkty a/alebo Služby, ktoré neponúka a nedodáva spoločnosť Tracefy, ale tretia strana, napríklad predajca, a v takom prípade sa (kúpna) zmluva uzatvára s touto treťou stranou, a nie so spoločnosťou Tracefy.

1.4 Uplatňovanie akýchkoľvek všeobecných podmienok objednávateľa sa týmto výslovne odmieta.

2. Identita

Cortek s.r.o.
Jána Náhlika 2620/14
905 01 Senica
IČO: 470071036
IČ DPH: SK2023759441
Webová stránka: www.tracefy.sk 

3. Definície

všeobecné podmienky: tieto všeobecné podmienky vrátane všetkých dodatkov.

Spotrebiteľ: zákazník, ktorý je fyzickou osobou, ktorá nekoná v rámci svojho povolania alebo podnikania.

Služby: služby pripojenia a sledovania, ktoré spoločnosť Tracefy ponúka kedykoľvek prostredníctvom webovej stránky, aplikácie alebo akýmkoľvek iným spôsobom, vykonávanie inštalačných prác, ako aj poskytovanie ďalších služieb, ako aj (okrem iného) vývoj aplikácie pod bielou značkou, poskytovanie aplikácie a webového portálu pre služby správy vozového parku a ďalšie služby.

Koncový používateľ: fyzická alebo právnická osoba, ktorá používa Produkty

a/alebo služby spoločnosti Tracefy.

Zákazník: fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje do právneho vzťahu so spoločnosťou Tracefy.

Produkt: fyzický produkt, ktorý spoločnosť Tracefy dodala alebo dodá Zákazníkovi, vrátane hardvéru / GPS Tracker vybaveného (okrem iného) rôznymi (lokalizačnými) senzormi.

Neoprávnené používanie: okrem iného zahŕňa používanie výrobkov na

nerozumným alebo nesprávnym spôsobom; obchádzanie alebo odstraňovanie technických zabezpečení alebo obmedzení používania Produktov a/alebo Služieb; používanie komponentov alebo iných produktov, ktoré nie sú vhodné na napájanie Produktov; nabíjanie (alebo pokusy o nabíjanie) vozidiel alebo iných predmetov, ktoré nie sú vhodné alebo sú chybné na tento účel; používanie Produktu alebo iného predmetu inak, ako je uvedené v (bezpečnostných) pokynoch spoločnosti Tracefy, v (bezpečnostných) pokynoch alebo v platných zákonných (bezpečnostných a iných) predpisoch ako aj akékoľvek škodlivé konanie alebo opomenutie zo strany Zákazníka alebo Koncového používateľa vrátane, ale nielen, kopírovania, modifikovania, spájania, dopĺňania, spätného inžinierstva, spätnej montáže, dekompilácie, rozoberania alebo získania neoprávneného prístupu k Výrobkom alebo ich používania takým spôsobom, že sa zhorší, naruší alebo zhorší výkonnosť Výrobkov a/alebo iných systémov používaných spoločnosťou Tracefy, alebo na

sa stali alebo sú prístupné neoprávneným spôsobom.

4. Použiteľnosť

4.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky ponuky, cenové ponuky, dohody, dodávky a iné činnosti vykonávané spoločnosťou Tracefy alebo v jej mene.

4.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú aj na všetky zmluvy, na ktorých plnenie spoločnosť Tracefy využíva tretie strany.

5: Ponuka a prijatie

5.1 Všetky ponuky spoločnosti Tracefy sú nezáväzné a spoločnosť Tracefy ich môže kedykoľvek pred uzavretím zmluvy odvolať.

5.2 Všetky ponuky strácajú platnosť 14 dní po tom, čo boli zákazníkovi poskytnuté, pokiaľ nie je uvedené inak. Spoločnosť Tracefy je viazaná cenovou ponukou len vtedy, ak jej prijatie zákazník písomne (listom alebo e-mailom) potvrdí do 14 dní. Ak sa prijatie uskutoční po 14 dňoch, spoločnosť Tracefy je oprávnená upraviť čas plnenia alebo sumy. Ceny v uvedených ponukách (a cenových ponukách) sú uvedené bez DPH, pokiaľ nie je uvedené inak.

5.3 Všetky špecifikácie poskytnuté spoločnosťou Tracefy, pokiaľ ide o množstvá, možnosti a ceny, boli pripravené s veľkou starostlivosťou. Spoločnosť Tracefy nemôže vylúčiť možné odchýlky, a preto v tomto ohľade neposkytuje žiadnu záruku.
5.4 Ústne záväzky alebo dohody zamestnancov spoločnosti Tracefy nie sú záväzné. Spoločnosť Tracefy nie je viazaná ani ponukami, ktoré obsahujú zjavnú chybu, napríklad nesprávnu cenu alebo iný nesprávny opis.

6: Začiatok platnosti dohody

Zmluva je uzavretá v deň, keď zákazník potvrdil ponuku spoločnosti Tracefy alebo keď bola podaná prvá objednávka. V prípade spotrebiteľov je to od okamihu aktivácie predplatného v aplikácii Tracefy. V prípade ponúk musí byť dohoda uzavretá do 14 dní od predloženia ponuky. V prípade prekročenia tejto lehoty je spoločnosť Tracefy oprávnená upraviť sumy alebo dobu realizácie.

7. Dodávka

7.1. Výrobky sa dodávajú zo závodu, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak. Preprava, preprava, vývoz a dovoz výrobkov sa vždy uskutočňuje na náklady a riziko zákazníka, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Spoločnosť Tracefy je povinná uzavrieť poistenie (prepravy) len vtedy, ak s tým spoločnosť Tracefy písomne súhlasila.
7.2. Termíny dodania, dodacie lehoty a dodacie lehoty uvedené alebo potvrdené spoločnosťou Tracefy sú len približné a nikdy sa nepovažujú za konečné termíny. Spoločnosť Tracefy nenesie zodpovednosť za škody spôsobené doručením, ktoré sa uskutoční v primeranej lehote pred alebo po uvedenom dátume doručenia. Vo všetkých prípadoch, v ktorých bol dohodnutý výslovný termín, môže byť spoločnosť Tracefy považovaná za spoločnosť v omeškaní, len ak zákazník vydá spoločnosti Tracefy písomné oznámenie o omeškaní a poskytne jej dostatočnú príležitosť na dokončenie plnenia.

7.3. Zákazník poskytne spoločnosti Tracefy všetku primeranú súčinnosť pri poskytovaní produktov a/alebo služieb. Ak sa pred uzavretím zmluvy alebo po jej uzavretí ukáže, že poskytnutie služby alebo produktu nie je možné alebo nie je možné vôbec, spoločnosť Tracefy je oprávnená stanoviť dodatočné podmienky, ktoré musí zákazník splniť, aby bola spoločnosť Tracefy povinná službu alebo produkt poskytnúť. Ak tieto podmienky nie sú splnené, zákazník si nebude môcť nárokovať dodanie služby alebo produktu a spoločnosť Tracefy nebude povinná uhradiť žiadnu škodu.

7.4 Zákazník je povinný písomne informovať spoločnosť Tracefy, ak nedošlo k dodaniu, a poskytnúť spoločnosti Tracefy lehotu tridsať (30) dní na dodanie.
7.5. Ak spoločnosť Tracefy nedodá tovar v stanovenej lehote, zákazník má jediné a výhradné právo odstúpiť od zmluvy v časti týkajúcej sa nedodanej služby alebo produktu. Nároky na náhradu škody za nesplnenie záväzkov zo strany spoločnosti Tracefy alebo za omeškanie sú vylúčené.
7.6. Ak zákazník objednané výrobky neprijme, spoločnosť Tracefy môže dodať výrobky na náklady zákazníka.
7.7 Ak je výroba spoločnosti Tracefy z akéhokoľvek dôvodu obmedzená, spoločnosť Tracefy je oprávnená rozdeliť dostupnú výrobu a Výrobky medzi svojich Zákazníkov podľa vlastného uváženia, čo môže mať za následok, že Zákazníkovi bude dodané menej Výrobkov, než bolo dohodnuté.
7.8. Zákazník je zodpovedný za získanie všetkých požadovaných vládnych povolení, okrem iného vrátane vývozných a dovozných licencií alebo výnimiek, ktoré sa vzťahujú na dodávku produktov a služieb.

8. Ďalšie práce

8.1 Spoločnosť Tracefy pracuje na základe vopred dohodnutého pevného poplatku alebo dohody o cene. Zmeny návrhu projektu alebo ponuky na žiadosť zákazníka a po odsúhlasení ceny môžu viesť k úprave ceny spoločnosťou Tracefy. Spoločnosť Tracefy si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať zmeny a/alebo opravy. 

8.2: Spoločnosť Tracefy je oprávnená na ďalšie doplnky, hardvér,  testy, diskusie a/alebo predstavenia, ktoré sa konajú na žiadosť klienta.

9. Implementácia

9.1 Spoločnosť Tracefy je povinná plniť Zmluvu podľa svojich najlepších vedomostí a schopností. Spoločnosť Tracefy nemôže zaručiť, že sa dosiahnu výsledky požadované Zákazníkom. Spoločnosť Tracefy neposkytuje žiadnu záruku na svoje výrobky a (alebo) služby (t. j. ani žiadnu záruku na prípadné chyby systému e-bike, ktoré mohli byť spôsobené GPS Trackerom a iným hardvérom spoločnosti Tracefy).

9.2 Spoločnosť Tracefy má právo zadávať určité služby externým stranám.

9.3 Zákazník je povinný včas poskytnúť spoločnosti Tracefy všetky údaje potrebné na plnenie zmluvy. Nevyhnutnosť údajov je vyjadrená žiadosťou spoločnosti Tracefy adresovanou Zákazníkovi o poskytnutie týchto údajov alebo povahou údajov, o ktorých má Zákazník dôvodne predpokladať, že sú nevyhnutné na plnenie zmluvy. Zákazník zodpovedá za správnosť a úplnosť poskytnutých údajov. V prípade, že Zákazník nemôže včas disponovať požadovanými údajmi, spoločnosť Tracefy si vyhradzuje právo dočasne alebo trvalo ukončiť plnenie Zmluvy. Oneskorenie spôsobené nedodaním údajov Zákazníkom v stanovenom termíne bude mať za následok vznik nákladov, ktoré budú Zákazníkovi fakturované podľa obvyklých sadzieb spoločnosti Tracefy.

9.4 Objednávateľ zabezpečí, aby zverejnený materiál neporušoval holandské zákony a predpisy a holandský kódex reklamy a neporušoval práva tretích strán. Údaje, texty a obrázky poskytnuté zákazníkom musia rešpektovať práva duševného vlastníctva. Spoločnosť Tracefy môže odmietnuť alebo ukončiť zmluvu, ak podľa jej názoru materiál nespĺňa tieto požiadavky.

9.5 Ak je dohodnuté, že zmluva sa bude plniť po etapách, spoločnosť Tracefy môže pozastaviť plnenie častí patriacich do nasledujúcej etapy, kým zákazník písomne neschváli výsledky predchádzajúcej etapy a neuhradí príslušné faktúry.

10. Vyhradenie vlastníckeho práva

10.1 Všetky dodané produkty alebo produkty, ktoré majú byť dodané, zostávajú majetkom spoločnosti Tracefy až do úplného zaplatenia všetkých pohľadávok spoločnosti Tracefy voči zákazníkovi (vrátane akýchkoľvek nákladov na vymáhanie a úrokov).

10.2 Pred uvedeným prevodom vlastníctva nie je Zákazník oprávnený používať Výrobky inak ako

v súlade so svojou bežnou činnosťou a bežným účelom výrobkov predávať,

dodať alebo inak scudziť alebo zaťažiť záložným právom.

10.3 Spoločnosť Tracefy je oprávnená predávať Výrobky, na ktoré sa vzťahuje výhrada vlastníctva.

dodané a stále vo vlastníctve zákazníka, ak si zákazník neprevezme včas

zabezpečuje úhradu faktúr alebo má alebo môže mať problémy s platením

verkeren. Zákazník poskytne spoločnosti Tracefy voľný prístup k svojim

Produkty na ich kontrolu a/alebo na uplatnenie práv spoločnosti Tracefy.

11. Nesúlad

11.1 Zákazník, ktorý nie je spotrebiteľom, je povinný prevziať dodaný výrobok pri jeho prevzatí

okamžite. Ak sa zistí, že dodaný výrobok je nesprávny, chybný alebo neúplný, zákazník musí (predtým, ako pristúpi k jeho vráteniu spoločnosti Tracefy) bezodkladne, najneskôr však do 48 hodín od jeho prevzatia, oznámiť tieto vady prostredníctvom webovej stránky support@tracefy.com pod hrozbou straty nároku na reklamáciu nezhody a súvisiacich práv.

11.2 Výrobok musí byť vrátený v pôvodnom obale (vrátane

príslušenstva a súvisiacej dokumentácie) a v novom stave a na príslušnú

adresu, ktorú spoločnosť Tracefy poskytla zákazníkovi.

11.3 Uvedenie do prevádzky alebo opustenie, poškodenie a/alebo ďalší predaj Výrobku má za následok

zánik nároku na nesúlad a súvisiacich práv.
11.4 Ak spoločnosť Tracefy zistí, že sťažnosť zákazníka je oprávnená, spoločnosť Tracefy podľa vlastného uváženia a bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné práva zákazníka, buď bezplatne vymení alebo opraví dodaný tovar, alebo vráti zákazníkovi (časť) zaplatenej kúpnej ceny.

11.5 Spoločnosť Tracefy nenesie zodpovednosť z dôvodu nesúladu v žiadnom prípade, ak podľa primeraného názoru spoločnosti Tracefy:

a. Zákazník je v omeškaní voči spoločnosti Tracefy,

b. Zákazník nainštaloval, opravil a/alebo upravil Výrobok sám alebo prostredníctvom tretích strán

bol nainštalovaný, opravený a/alebo spracovaný,

c. výrobok bol vystavený neobvyklým podmienkam alebo bol inak nedbanlivo

bolo ošetrené alebo sa s ním zaobchádzalo v rozpore s pokynmi spoločnosti Tracefy a/alebo návodom na použitie na obale, alebo

d. vada Výrobku je úplne alebo čiastočne spôsobená (novým)

nariadenia uložené vládou týkajúce sa povahy alebo kvality

použité materiály.

11.6 Vyššie uvedené sa vzťahuje len na Produkty zakúpené Zákazníkom priamo od spoločnosti Tracefy (a teda nie od tretích strán, ako sú predajcovia).

12. Produkty a služby

12.1 Zákazník je povinný zaobchádzať s výrobkami a službami s náležitou starostlivosťou a opatrnosťou, pričom musí s nimi zaobchádzať v súlade s bezpečnostnými pokynmi alebo inými pokynmi.

spoločnosťou Tracefy a zdržať sa akéhokoľvek ich neoprávneného používania.

12.2 Zákazník a/alebo koncový používateľ musí zabezpečiť, aby

periférne zariadenia (vrátane mobilných telefónov a počítačov) a pripojenia

sú pri používaní produktov a služieb primerane chránené, napríklad pred

vírusy a proti neoprávnenému použitiu tretími stranami.

12.3 Ak Služby fungujú s použitím potrebných (verejných alebo neverejných)

komunikačná infraštruktúra, siete, softvér vrátane, ale nielen (mobilných)

pripojenie k internetu, spoločnosť Tracefy neposkytuje žiadnu záruku a nezodpovedá za

škody spôsobené poruchami a/alebo zlyhaniami komunikačnej infraštruktúry.

13. Predplatné

13.1 V súvislosti s kúpou alebo ďalším predajom GPS Tracker je zákazník povinný uzavrieť (alebo si nechať uzavrieť) Predplatné.

13.1.2 Zákazník je povinný pri kúpe Tracefy Solo LoRa trackera uzatvoriť Predplatné na tri roky. Po uplynutí troch rokov sa predplatné ukončí a sledovacie zariadenie sa musí vymeniť kvôli vnútornej batérii, ktorá vydrží 3 roky.

13.1.3 V prípade krádeže alebo zrušenia služieb spoločnosť Tracefy nevracia peniaze za zostávajúce obdobie.

13.2 Spoločnosť Tracefy je oprávnená ukončiť predplatné s okamžitou platnosťou:
a. ak sa inkaso nedá úspešne vykonať niekoľkokrát alebo v prípade nesplnenia akejkoľvek platobnej povinnosti, alebo
b. v prípade konkurzu, pozastavenia splátok, splátkového kalendára dlhu alebo zverenia Zákazníka do opatrovníctva; alebo
c. ak Zákazník alebo Koncový používateľ spôsobil škodu na GPS Tracker alebo Solo LoRa tracker.

d. Predplatné by malo byť do 1 mesiaca od zakúpenia GPS trackera alebo Solo LoRa trackera  ktoré sa majú aktivovať. Ak je predplatné ukončené po tomto období, spoločnosť Tracefy nie je povinná sledovať bicykel.

13.3 V prípade sledovacieho zariadenia Tracefy Solo LoRa vás predplatné oprávňuje na jednorazové použitie režimu sledovania a služby sledovania počas doby platnosti. Po uplynutí tejto doby je potrebné sledovacie zariadenie vymeniť a obnoviť predplatné. Dôvodom je, že interná batéria sa po 1 akcii spotrebuje a novú akciu detekcie nie je možné zaručiť.

14. Zmena a doplnenie

14.1 Ak sa počas plnenia zmluvy ukáže, že v záujme kvality výsledku je potrebné zmeniť alebo doplniť vykonávané práce, zmluvné strany zmluvu primerane upravia v dostatočnom časovom predstihu a po vzájomnej konzultácii.

14.2 Ak sa zmluvné strany dohodnú, že zmluva bude zmenená alebo doplnená, je možné, že sa tým predĺži doba plnenia a projekt sa oneskorí. Zhotoviteľ bude čo najskôr informovať objednávateľa.

14.3 Ak zmeny alebo doplnky Zmluvy majú akékoľvek finančné a/alebo kvalitatívne dôsledky, Zhotoviteľ je oprávnený náklady na ne vyúčtovať Objednávateľovi. Zhotoviteľ bude vopred informovať objednávateľa.

14.4 Zmena alebo dodatok k zmluve môže viesť k úprave vopred dohodnutého poplatku. Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o vplyve na tento poplatok v prípade, že sa zmeny vykonajú.

15. Ceny

15.1 Všetky ceny a odhady nákladov sú uvedené bez DPH, pokiaľ nie je uvedené inak.

15.2 Ak nie je dohodnutá pevná cena, cena sa určí na základe skutočne odpracovaných hodín. Poplatok sa potom vypočíta podľa bežných hodinových sadzieb spoločnosti Tracefy platných počas obdobia, v ktorom sa práca vykonáva, pokiaľ nebola dohodnutá iná hodinová sadzba.

15.3 Pri úlohách trvajúcich dlhšie ako tri mesiace sa vykonané práce alebo poskytnuté služby účtujú mesačne, pokiaľ nie je výslovne písomne dohodnuté inak.

15.4 Ceny sú okrem iného založené na faktoroch platných v čase vyhlásenia alebo uzavretia zmluvy alebo ponuky, vrátane miezd, sociálnych a daňových poplatkov, odvodov, poistného atď. Ak počas platnosti zmluvy dôjde k zmenám príslušných faktorov určujúcich cenu (ako sú suroviny, pomocné materiály, mzdy, iné sociálne náklady, náklady na energiu a dopravu, dane, kolísanie výmenných kurzov mien), spoločnosť Tracefy je oprávnená (jednostranne) zvýšiť ceny.

15.5 V prípade objednávok, v ktorých je dohodnuté, že zákazník bude používať produkt alebo službu Tracefy prostredníctvom predplatného alebo licencie, bude ich používanie spoplatnené mesačne, pokiaľ nie je výslovne písomne dohodnuté inak.

16. Dôvernosť

16.1 Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, koncepciách, formátoch alebo nápadoch, ktoré získali jedna od druhej alebo z iných zdrojov v súvislosti s touto zmluvou,
bez ohľadu na to, či je písomná alebo ústna a od koho. Informácie sa považujú za dôverné, ak ich oznámila druhá strana alebo ak to vyplýva z povahy informácií. Koncepcie, formáty a myšlienky sa považujú za dôverné vždy.

16.2 Zhotoviteľ môže použiť názov a logo Objednávateľa, ak existuje, ako odkaz a zverejniť ho týmto spôsobom.

16.3 S (osobnými) údajmi poskytnutými Zhotoviteľovi prostredníctvom stránky Zhotoviteľa sa bude zaobchádzať dôverne. Tieto údaje nebudú sprístupnené tretím stranám.

16.4 Objednávateľ týmto udeľuje zhotoviteľovi súhlas na zaradenie jeho osobných údajov do registra osôb zhotoviteľa, ktorý je potrebný na jeho správu. Táto registrácia osôb zahŕňa údaje o účte aj o prevádzke a je prístupná len Dodávateľovi a nebude sprístupnená tretím stranám, pokiaľ k tomu Dodávateľa nezaväzuje zákon alebo súdne rozhodnutie.

17. Exkluzivita

17.1 Zákazník nesmie na plnenie zmluvy využívať žiadne iné strany. Spoločnosť Tracefy má preto výhradné právo uzavrieť zmluvu v čase jej uzavretia.

18. Práva duševného vlastníctva a údaje

18.1 Zákazník súhlasí s tým, že všetky práva duševného vlastníctva (vrátane autorských práv, práv k ochranným známkam, práv k databázam a patentových práv) obsiahnuté v produktoch a/alebo službách zostávajú majetkom spoločnosti Tracefy a/alebo jej poskytovateľov licencií. V súvislosti s poskytovaním Produktov a/alebo Služieb môže spoločnosť Tracefy používať produkty, materiály a metodiky poskytnuté Zákazníkom alebo údaje poskytnuté

obsahujú, používajú alebo vyvíjajú odvodené informácie, ktoré sa potom stávajú súčasťou

vlastnícke práva spoločnosti Tracefy. Zákazník sa musí zdržať porušovania práv duševného vlastníctva a iných práv spoločnosti Tracefy.
18.2 Všetky údaje dodané spoločnosťou Tracefy, ako sú (digitálne) správy, koncepty, údaje, kontrolné zoznamy, rady, formáty, návrhy, náčrty, softvér, aplikácie atď., ako aj všetky údaje vytvorené v rámci služieb a/alebo Produktov poskytovaných spoločnosťou Tracefy (vrátane všetkých údajov vytvorených v GPS Trackeroch a softvérových predplatných (ako sú anonymné údaje o jazde)) sú a zostávajú majetkom spoločnosti Tracefy.

18.3 Zákazník sa zaväzuje, že údaje spoločnosti Tracefy a práva duševného vlastníctva patriace spoločnosti Tracefy nebude žiadnym spôsobom upravovať, vymazávať ani využívať v upravenej alebo neupravenej podobe a/alebo ich používať iným spôsobom ako na účely uvedené v zmluve.

18.4 Spoločnosť Tracefy si vyhradzuje právo používať poznatky a údaje získané prostredníctvom svojej práce/služieb a produktov na iné (komerčné) účely, pokiaľ sa tretím stranám neposkytnú žiadne dôverné informácie zákazníka.

18.5 Zákazník odškodní spoločnosť Tracefy za všetky nároky tretích strán týkajúce sa práv duševného vlastníctva v súvislosti so zverejnením a/alebo rozmnožením textov, obrázkov alebo iných údajov poskytnutých spoločnosti Tracefy zákazníkom alebo v jeho mene.
18.6 Zákazník nesmie sám a nesmie umožniť ani pomôcť žiadnej tretej strane, aby

a. akýmkoľvek spôsobom reprodukovať alebo sa pokúšať reprodukovať, upravovať, duplikovať, spätne analyzovať, deasemblovať a/alebo dekompilovať zdrojový kód a/alebo softvér a/alebo softvér poskytnutý spoločnosťou Tracefy alebo v jej mene, dizajn Produktu alebo zloženie akéhokoľvek (časti) Produktu alebo dokumentáciu, pokiaľ to nie je povolené zákonom, alebo

b. vytvárať kópie, adaptácie, preklady a/alebo podobné a/alebo odvodené diela, ktoré sú integrované do akéhokoľvek produktu alebo dokumentácie na akýkoľvek účel, pokiaľ spoločnosť Tracefy nedala predchádzajúci písomný súhlas, alebo

c. rozdelenie výrobku na (čiastkové) časti, ktoré sa majú sprístupniť alebo previesť na tretie strany.

18.7 Po ukončení zmluvy z akéhokoľvek dôvodu je zákazník povinný na prvú žiadosť spoločnosti Tracefy okamžite vrátiť alebo zničiť všetky údaje spoločnosti Tracefy. Zákazník nesmie vytvárať ani uchovávať kópie údajov.

18.8 Článok 18 zostáva v platnosti aj po ukončení (výpoveďou alebo zrušením) dohody.   

19: Ochrana osobných údajov

19.1. Pri ponúkaní produktov a služieb spoločnosť Tracefy spracúva určité údaje zákazníka a/alebo koncového používateľa vrátane osobných údajov. Spoločnosť Tracefy pri spracúvaní osobných údajov dodržiava platné predpisy vrátane VOP. Spôsob, akým spoločnosť Tracefy spracúva osobné údaje zákazníka a/alebo koncového používateľa, je opísaný v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Tracefy, ktoré nájdete na webovej stránke spoločnosti Tracefy.

19.2. Pri používaní produktov a/alebo služieb spoločnosti Tracefy je zákazník povinný dodržiavať platné predpisy vrátane AVG. Podľa ustanovení VOP môže spoločnosť Tracefy poskytnúť osobné údaje poskytnuté zákazníkom alebo koncovým používateľom tretím stranám v rámci plnenia zmluvy. Ak je zákazník zároveň stranou zodpovednou za spracovanie týchto osobných údajov, je povinný o tom informovať dotknutú stranu.

20: Trvanie zmluvy a jej ukončenie

20.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pokiaľ sa zmluvné strany výslovne písomne nedohodli inak (ako je uvedené v zmluve alebo inak v potvrdení objednávky).

20.2 Zmluvu na dobu určitú nemožno predčasne ukončiť.

20.3 Spoločnosť Tracefy môže s okamžitou platnosťou ukončiť zmluvu ako celok alebo jej časť, a to bez upozornenia na neplnenie povinností a bez súdneho zásahu, prostredníctvom písomného oznámenia, ak je zákazníkovi povolené pozastavenie platieb - predbežné alebo iné, ak je na Zákazníka podaný návrh na konkurz alebo ak je spoločnosť Zákazníka zlikvidovaná alebo ukončená z akéhokoľvek dôvodu, okrem rekonštrukcie alebo zlúčenia spoločností, ak Zákazník stratí voľnú kontrolu nad svojím majetkom z akéhokoľvek dôvodu alebo z naliehavých dôvodov založených na okolnostiach takej povahy, že od spoločnosti Tracefy nemožno rozumne očakávať pokračovanie zmluvy. Spoločnosť Tracefy nie je nikdy povinná zaplatiť žiadnu náhradu za toto ukončenie.

20.4 Ak si zákazník po uzavretí zmluvy želá z akéhokoľvek dôvodu od zmluvy odstúpiť, je povinný zaplatiť spoločnosti Tracefy 75% z ceny objednávky (bez DPH) ako storno poplatky, ak spoločnosť Tracefy s týmto odstúpením súhlasí, bez toho, aby bolo dotknuté právo spoločnosti Tracefy na plnú náhradu škody vrátane ušlého zisku.

21. Platba / fakturácia

21.1 Platba musí byť vykonaná do 14 dní od dátumu vystavenia faktúry, spôsobom uvedeným spoločnosťou Tracefy a v mene, v ktorej bola faktúra vystavená, bez akejkoľvek zľavy alebo zrážky. Zákazník nemá nárok na žiadne započítanie, kompenzáciu alebo pozastavenie. Rozhodujúci je dátum valuty uvedený na výpise z bankového/giro účtu spoločnosti Tracefy, a preto sa považuje za dátum platby.


21.2 Zmluvy o pripojení a správe, ako aj iné predplatné sa fakturujú vopred na základe dohody za mesiac alebo rok.

21.3 Zmluvy o údržbe a licencie sa fakturujú vopred, mesačne alebo ročne.

21.4 Po uplynutí fatálnej lehoty splatnosti 14 dní odo dňa vystavenia faktúry sa Zákazník dostáva do omeškania bez potreby ďalšej výzvy; Zákazník je povinný platiť úrok z omeškania vo výške 1% mesačne z dlžnej sumy od okamihu omeškania, ak zákonná úroková sadzba nie je vyššia, v takom prípade sa použije zákonná úroková sadzba.

21.5 V prípade likvidácie, konkurzu alebo pozastavenia platieb sú pohľadávky spoločnosti Tracefy a záväzky zákazníka voči spoločnosti Tracefy okamžite splatné.

21.6 Ak do 5 dní odo dňa vystavenia faktúry nebol podaný písomný protest, objednávateľ schváli sumu uvedenú na faktúre.

21.7 Ak je Zákazník v omeškaní alebo poruší jednu alebo viac svojich povinností, všetky primerané náklady vynaložené na získanie platby súdnou alebo mimosúdnou cestou znáša Zákazník. Spoločnosť Tracefy je oprávnená účtovať mimosúdne náklady na vymáhanie do výšky 15% z dlžnej sumy, minimálne však 250 EUR bez DPH, bez toho, aby bolo dotknuté jej právo požadovať od zákazníka úhradu nákladov na vymáhanie v plnej výške.

21.8 Zákazník sa vzdáva svojho práva na pozastavenie (čo zahŕňa aj uplatnenie akéhokoľvek práva na zadržanie). Zákazník nie je oprávnený zadržiavať alebo znižovať platby alebo započítavať existujúce a/alebo budúce pohľadávky voči akýmkoľvek nesplateným sumám, ktoré dlhuje spoločnosti Tracefy.

22. Zodpovednosť

22.1 Zodpovednosť spoločnosti Tracefy za nepriame škody (vrátane

následná škoda, ušlý zisk, ušlé úspory, zníženie dobrého mena, škoda spôsobená

prerušenie prevádzky, poškodenie dobrého mena, poškodenie tretej strany, znehodnotenie alebo strata údajov, predmetov, materiálov alebo softvéru tretích strán) je výslovne vylúčená vo všetkých prípadoch.

22.2 Spoločnosť Tracefy nikdy nezodpovedá za škody, ktoré Zákazník utrpí v dôsledku: a) chýb v Službách, činnostiach, poradenstve, materiáloch, automatizovaných súboroch poskytovaných spoločnosťou Tracefy; b) chybných produktov spoločnosti Tracefy; c) nedostupnosti a/alebo včasnej nedostupnosti údajov, ktoré má poskytnúť spoločnosť Tracefy, a jej správ a údajov zo strany Zákazníka;

d) fotografie, texty, obrázky alebo iné údaje poskytnuté zákazníkom alebo v jeho mene alebo ich neoprávnené použitie zákazníkom; e) poruchy elektronických služieb spoločnosti Tracefy a tretích strán,
ako sú poskytovatelia, prevádzkovatelia sietí alebo iné telekomunikačné siete a zlyhanie dodávateľov spoločnosti Tracefy; f) akékoľvek chybné a/alebo pomalé a/alebo nefunkčné a/alebo
technicky nedostatočné internetové pripojenie zákazníka; g) porušenie povinností, záruk alebo vyhlásení zákazníka uvedených v zmluve alebo v týchto všeobecných podmienkach.

22.3 Bez ohľadu na ustanovenia predchádzajúceho odseku, ak je spoločnosť Tracefy povinná zaplatiť náhradu za priamu škodu, táto náhrada je vždy obmedzená na sumu 1 000 EUR (tisíc eur) na jednu udalosť, pričom séria súvisiacich udalostí sa považuje za jednu udalosť.

22.4  Akékoľvek nároky na náhradu škody musí zákazník uplatniť najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa, keď zistil škodu alebo nedostatok, alebo

21.5 Akékoľvek poradenstvo poskytované spoločnosťou Tracefy je poskytované podľa jej najlepšieho vedomia. Akákoľvek zodpovednosť za rady poskytnuté spoločnosťou Tracefy je výslovne vylúčená. Poskytnuté poradenstvo nikdy nezbavuje zákazníka povinnosti vykonať vlastný prieskum vhodnosti dodávaného tovaru a/alebo služieb na zamýšľaný účel.

22.5 Spoločnosť Tracefy nikdy nenesie zodpovednosť za škodlivé konanie alebo opomenutie zo strany zákazníka alebo koncového používateľa, ktoré zahŕňa zmenu alebo vykonanie zmien v softvéri alebo hardvéri vyvinutom spoločnosťou Tracefy.
22.6 Spoločnosť Tracefy nikdy nezodpovedá za škody, ktoré sú alebo sú čiastočne spôsobené neoprávneným používaním Zákazníkom alebo Koncovým používateľom alebo v ich mene, alebo za škody, ktoré sú čiastočne spôsobené tým, že Zákazník nedodržiava platné bezpečnostné pokyny alebo akékoľvek iné predpisy vzťahujúce sa na Výrobky.
22.7 Ak Zákazník uzavrie zmluvu so spoločnosťou Tracefy a Zákazník akýmkoľvek spôsobom sprístupní Produkty a/alebo Služby tretím stranám, vrátane Koncových používateľov, Zákazník na základe prvej žiadosti odškodní spoločnosť Tracefy za akúkoľvek zodpovednosť za škody, nároky a požiadavky vyplývajúce zo vzťahu medzi Zákazníkom a treťou stranou, vrátane Koncového používateľa.
22.8 Spoločnosť Tracefy v žiadnom prípade nezodpovedá za škody vyplývajúce z akéhokoľvek konania alebo opomenutia Zákazníka, ktoré je v rozpore s ustanovením (ustanoveniami) týchto Všeobecných podmienok. Zákazník zodpovedá spoločnosti Tracefy za škody vyplývajúce z konania a/alebo opomenutia v rozpore so zákonnými a/alebo zmluvnými ustanoveniami vrátane týchto Všeobecných podmienok.
22.9 Pokiaľ je to právne možné, spoločnosť Tracefy nezodpovedá za škody spôsobené Zákazníkovi alebo tretím osobám jej zamestnancami a/alebo tretími osobami, ktoré angažuje. Obmedzenie zodpovednosti v tomto článku sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktoré spoločnosť Tracefy angažuje na účely plnenia Zmluvy, ako aj na osoby, za ktoré spoločnosť Tracefy zodpovedá.
22.10 Obmedzenia uvedené v tomto článku neplatia, ak škoda vznikla v dôsledku úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti zo strany spoločnosti Tracefy. Spoločnosť Tracefy však nenesie zodpovednosť za škody spôsobené úmyselným alebo úmyselným nedbanlivým konaním zamestnancov, ktorí nie sú manažérmi, a tretích strán zamestnaných spoločnosťou Tracefy.
22.11 Článok 22 zostáva v platnosti aj po ukončení (výpoveďou alebo zrušením) dohody.   

22.12 Ak má zákazník alebo koncový používateľ predplatné na sledovanie, budeme hľadať maximálne 48 hodín po nahlásení krádeže. Neposkytujeme žiadnu záruku, že bicykel nájdeme. Po uplynutí 48 hodín pátranie ukončíme.

23. Vyššia moc

23.1 Spoločnosť Tracefy nenesie zodpovednosť v prípade vyššej moci a nie je povinná plniť žiadne záväzky v prípade vyššej moci.  V týchto Všeobecných podmienkach sa pod vyššou mocou rozumejú okrem toho, čo vyplýva zo zákona a judikatúry, všetky vonkajšie príčiny, predvídateľné alebo nepredvídateľné, ktoré spoločnosť Tracefy nemôže ovplyvniť, ale ktoré jej bránia v plnení jej záväzkov. Vyššia moc v každom prípade zahŕňa: meškanie alebo neplnenie zo strany dodávateľov a/alebo iných tretích strán, ktoré spoločnosť Tracefy angažuje, výpadky internetu, výpadky elektrickej energie, výpadky e-mailovej prevádzky a výpadky alebo zmeny v technológii dodávanej tretími stranami, dopravné ťažkosti, štrajky, vládne opatrenia, oneskorenie dodávok, nedbanlivosť výrobcov, ako aj pomocných subjektov, choroby zamestnancov a poruchy pomocných alebo dopravných prostriedkov alebo akékoľvek iné okolnosti, ktoré bránia plneniu alebo realizácii zmluvy.

23.2 V prípade vyššej moci je spoločnosť Tracefy oprávnená ukončiť zmluvu (čiastočne alebo úplne) alebo pozastaviť svoju činnosť bez toho, aby bola povinná zaplatiť Zákazníkovi alebo Koncovému používateľovi akúkoľvek náhradu.

23.3 Ak spoločnosť Tracefy v čase vzniku vyššej moci už splnila časť svojich záväzkov, je oprávnená fakturovať už splnenú a/alebo realizovateľnú časť samostatne a zákazník je povinný túto faktúru uhradiť, akoby išlo o samostatnú zmluvu.

24. Prevod, zmeny a dodatky k zmluve

24.1 Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená previesť práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. 24.2. Zmeny a dodatky k tejto zmluve sú platné len vtedy, ak sa na nich zmluvné strany písomne dohodnú.
24.2 Spoločnosť Tracefy je v rozsahu povolenom zákonom kedykoľvek oprávnená zmeniť

obsah Služieb, sadzby, ako aj tieto Všeobecné podmienky jednostranne

zmeniť a doplniť. Zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť dňom ich uverejnenia na webovej stránke alebo v

portálu, ak nie je uvedené inak, a dodržiavať Všeobecné obchodné podmienky platné do tohto času.

a/alebo vyprší platnosť sadzieb. Zmeny a doplnenia Všeobecných obchodných podmienok sa vzťahujú aj na

aktuálne dohody. Len ak je na to zákazník oprávnený podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, môže zmluvu vypovedať s 30-dňovou výpovednou lehotou, ak nechce akceptovať zmenu, ktorá sa ho týka, pokiaľ nejde len o nepodstatnú zmenu Všeobecných obchodných podmienok.

25. Pozastavenie

25.1 Spoločnosť Tracefy je v rozsahu povolenom zákonom kedykoľvek oprávnená pozastaviť alebo prerušiť plnenie svojich záväzkov týkajúcich sa Produktu a/alebo Služieb, ak si Zákazník neplní svoje povinnosti. Akékoľvek obnovenie plnenia zo strany spoločnosti Tracefy sa uskutoční až po tom, čo Zákazník splní svoje záväzky v plnom rozsahu, vrátane úhrady akýchkoľvek dodatočných nákladov, ktoré vzniknú spoločnosti Tracefy.

25.2 Pozastavenie alebo ukončenie poskytovania služby a/alebo znefunkčnenie

Produkt nezbavuje zákazníka povinnosti zaplatiť neuhradenú faktúru (faktúry).

Pre Tracefy.
25.3. Ak spoločnosť Tracefy uplatní svoje právo na pozastavenie, zákazník nemá právo na náhradu škody alebo odškodnenie.

25.4. V zákonnom rozsahu a pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak, je vylúčené akékoľvek právo na pozastavenie a/alebo započítanie a/alebo akékoľvek právo na zadržanie zo strany zákazníka.

26. Vývoj softvéru a aplikácií

26.1 Ak špecifikácie alebo návrh softvéru a aplikácií, ktoré sa majú vyvinúť, neboli spoločnosti Tracefy poskytnuté pri uzatváraní zmluvy, zmluvné strany po konzultácii písomne určia, ktorý softvér sa má vyvinúť a ako sa to má urobiť. Spoločnosť Tracefy starostlivo vytvorí softvér na základe informácií poskytnutých zákazníkom, za ktorých správnosť, úplnosť a konzistentnosť zákazník ručí. Ak sa zmluvné strany dohodli na použití metódy vývoja, ktorá sa vyznačuje tým, že návrh a/alebo vývoj častí softvéru podlieha ďalšiemu stanoveniu priorít, ktoré sa určia počas plnenia zmluvy, toto stanovenie priorít sa vždy uskutoční po konzultácii medzi zmluvnými stranami.

26.2 Spoločnosť Tracefy je oprávnená, nie však povinná, skontrolovať presnosť, úplnosť alebo súlad údajov, špecifikácií alebo návrhov, ktoré jej boli poskytnuté, a v prípade zistenia akýchkoľvek nedostatkov pozastaviť dohodnuté práce, kým zákazník príslušné nedostatky neodstráni.

26.3 Zákazník má právo používať softvér len vo svojej vlastnej spoločnosti alebo organizácii. Zdrojový kód softvéru a technická dokumentácia vytvorená počas vývoja softvéru môžu byť zákazníkovi sprístupnené len vtedy, ak to bolo výslovne písomne dohodnuté, a v takom prípade je zákazník oprávnený vykonávať zmeny v tomto softvéri. Ak je spoločnosť Tracefy zo zákona povinná poskytnúť zákazníkovi zdrojový kód a/alebo technickú dokumentáciu, môže za to požadovať primeraný poplatok.

26.4 Právo na používanie aplikácií a softvéru je neprenosné. Zákazník nesmie softvér a nosiče, na ktorých je nahraný, predávať, prenajímať, udeľovať sublicencie, odcudzovať alebo poskytovať obmedzené práva k softvéru a nosičom, na ktorých je softvér nahraný, ani ho akýmkoľvek spôsobom alebo na akýkoľvek účel sprístupňovať tretej osobe, poskytovať tretej osobe vzdialený alebo nevzdialený prístup k softvéru alebo umiestniť softvér u tretej osoby na hosting, a to ani v prípade, ak daná tretia osoba používa softvér len v prospech zákazníka. Zákazník nesmie meniť softvér inak ako v súvislosti s opravou  chýb. Zákazník nesmie používať softvér v súvislosti so spracovaním údajov v prospech tretích strán ("zdieľanie času"). Zdrojový kód softvéru a technická dokumentácia vytvorená počas vývoja softvéru nebudú sprístupnené zákazníkovi, a to ani v prípade, ak je zákazník ochotný ich sprístupniť tretím stranám.

sprístupniť finančnú platbu. Zákazník berie na vedomie, že zdrojový kód je dôvernej povahy a obsahuje obchodné tajomstvo spoločnosti Tracefy.

26.5 Spoločnosť Tracefy nenesie zodpovednosť za prípadné nepresnosti a/alebo nedostatky v zabezpečení uložených údajov.

27. Hardvér

27.1 Tracefy  poskytuje hardvér, poradenstvo a súvisiace špecifikácie, ktoré zákazníkovi umožňujú, aby jeho vozidlá boli vhodné na inštaláciu hardvéru, pokiaľ nie je výslovne písomne dohodnuté inak.

27.2 Zákazník je povinný zmontovať hardvér na mieste výroby a pripraviť ho na použitie pri aplikácii do vozidla.

27.3 Záruka. Spoločnosť Tracefy poskytuje záruku na hardvér počas jedného roka od dátumu vystavenia faktúry.

Ak hardvérový modul nefunguje, zákazníkovi bude zaslaný nový modul do jedného roka od dátumu fakturácie modulu. Spoločnosť Tracefy dodá zákazníkovi náhradný hardvér do štyroch prác od písomného oznámenia závady. Zákazník sa o výmenu modulu postará sám a je povinný vrátiť nefunkčný modul spoločnosti Tracefy do štyroch týždňov od doručenia náhradného modulu.

27.4 Spoločnosť Tracefy nezaručuje presnosť hardvéru 100%;  vždy môže dôjsť k odchýlke v dôsledku interferenčných faktorov.

27.5 Tracefy Solo LoRa tracker sa nesmie ďalej predávať. Pri predaji vozidla sa musí hardvér vždy vymeniť alebo deaktivovať. Je to v súvislosti so zárukou a certifikáciou Kiwa.

27.6 Hardvér Tracefy musí byť vždy nainštalovaný podľa inštalačných pokynov spoločnosti Tracefy. Spoločnosť Tracefy nezodpovedá za následky, ak sa tieto pokyny nedodržia presne.

28. Uplatniteľné právo

28.1 Na všetkých zmluvách a všeobecných obchodných podmienkach je  Uplatňuje sa holandské právo.

28.2 Akékoľvek spory súvisiace s touto zmluvou a/alebo z nej vyplývajúce musia byť predložené príslušnému súdu v Haagu.

29: Umiestnenie týchto všeobecných obchodných podmienok

29.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú k dispozícii a na stiahnutie aj na webovej stránke spoločnosti Tracefy B.V. : https://tracefy.com/nl/algemene-voorwaarden/

Verzia

Posledná aktualizácia a účinnosť od 03-2024 

sk_SK